0

Risicofactoren diabetes

Voorbeeld-1 van een diabetische maculopathie linker foto: een late opname van een kleurstoffoto (FAG) met lekkage van vocht voor (wit) rechter foto : een kleurenfoto van de macula (centrum van het netvlies) met vochtblaasjes voorbeeld-2 van een diabetische maculopathie: - links: een oct beeld (doorsnede van. Door het vocht (witte zwelling) ontstaat een soort bergachtig landschap. Een normale gele vlek ziet er juist anders uit, namelijk een soort kuil of dal (en zou blauw gekleurd zijn). De afwijkingen in de gele vlek (maculopathie) is verder nog onder te verdelen in: een focale vorm een diffuse vorm een ischemische vorm. Dit onderscheid wordt gemaakt. Een contrast- of kleurstof onderzoek (fluorescentie angiogram, zie folder fag ). . de afwijkingen ontstaan door lekkage van vocht of bloedbestanddelen uit de bloedvaten (de focale of diffuse vorm) en/of door onvoldoende bloeddoorstroming (vasculaire non-perfusie ofwel de ischemische vorm). Deze vormen kunnen door elkaar heen lopen. Een laserbehandeling kan vooral zinvol zijn bij de focale en diffuse vorm maar niet bij de ischemische vorm (zie folder laserbehandeling ). Hieronder ziet u 2 voorbeelden van de ischemische vorm: terug naar boven.

risicofactoren diabetes

Behandeling suikerziekte dm (ogen, retinopathie

Dit zijn afwijkingen in de gele vlek (het centrale deel waarmee we scherp zien). Dit is de afwijking die het meest tot verlies weinig van het gezichtsvermogen leidt bij patiënten met diabetes mellitus type. Dit is een microvasculaire netvliesschade ten gevolge van diabetes mellitus in de vorm van vochtlekkage in of vlakbij het centrum van het netvlies (binnen 500 μm van de fovea). De fovea is het centrum van de gele vlek, daar waar men scherp mee kijkt. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit lekkage van vocht (oedeem vetbestanddelen (harde exsudaten) en bloedinkjes in de macula (hemorrhagieën). Dit wordt ook wel een "maculopathie" of 'diabetisch macula-oedeem" genoemd. Er zijn bewijzen dat een bepaalde stof, vegf (vasculair endothelial growth factor) een belangrijke rol speelt in het ontstaan van diabetisch macula-oedeem. Vegf is in verhoogde concentratie in het oog aanwezig bij dm-patiënten met macula-oedeem. Vegf veroorzaakt een toename van de doorlaatbaarheid van bloedvaten in het netvlies (vasculaire permeabiliteit) en stimuleert de vorming van nieuwe bloedvaatjes (angiogenese). De huidige behandeling is er dan ook op gericht om vegf af te remmen (zie folder behandelingen). Klinisch significant macula-oedeem (csme) kan bestaan uit: verdikking van de retina binnen 500 μm van het centrum van de macula. Harde exsudaten binnen de 500 μm van het centrum van de macula met verdikking van de aangrenzende retina. Verdikking 1 papilgrootte waarvan een deel binnen 1 papildiameter van het centrum van de macula ligt.

risicofactoren diabetes

door vermindering van het zuurstofgebruik van het netvlies aan de randen (periferie). Bij massale bloedingen in het glasvocht of bij tractie-ablatio kan alleen glasvochtchirurgie (vitrectomie) het gezichtsvermogen soms nog verbeteren (zie folder glasvocht-netvliesoperatie ). Een glasvochtbloeding betekent eigenlijk per definitie dat er neovascularisaties (bloedvatnieuwvorming) aanwezig zijn. Langs deze neovascularisaties groeien ook bindweefselcellen. Indien het glasvocht loskomt van de retina, dan zal dit op bepaalde plaatsen niet lukken omdat het glasvocht vastzit aan de retina door deze fibrovasculaire proliferaties. Indien het glasvocht blijft trekken, komt de retina los van zijn ondergrond: er ontstaat dan een tractie ablatio retinae (netvliesloslating). Er kunnen ook neovascularisaties ontstaan op de iris ( rubeosis hetgeen kan leiden tot een ernstige vorm van glaucoom (secundair, neovasculair glaucoom). Rubeosis betekent dus per definitie ernstige ischemie in het achtersegment (netvlies) en dit vereist dan ook een laserbehandeling. Deze groep kan verder ingedeeld worden in: a) niet-high risk pdrp - nve (neovascularisatie elswhere) kleiner dan een papilgrootte of - nvp (neovascularisatie papil)  ter grootte van minder dan papilgrootte risico: 30 kans op een high risk pdrp binnen. Controlefrequentie: 2 mnd netwerkje aan bloedvaatjes (neovascularisaties) rechtsboven in de oogzenuw b) high-risk pdrp - nvp ter grootte van 1/3 -1/4 van de papil of - nve (neovascularisatie elswhere) en gvb (glasvochtbloeding) of preretinale bloeding c) ernstige pdrp - retina gedeeltelijk onbeoordeelbaar door gvb (glasvochtbloeding. Diabetische maculopathie (afwijkingen in gele vlek: dme) In elke fase van diabetische retinopathie kan ook een diabetische maculopathie voorkomen.

Wie loopt risico op diabetes?, diabetes, fonds voor

Diabetes, powerPoint Presentation - id:967489

Risico: 50 kans op een high risk pdrp binnen. En 75 kans op progressie in enige vorm van pdrp. Controlefrequentie: 2-3 mnd terug naar boven. Proliferatieve drp (pdrp) Dit is een microvasculaire netvliesschade ten gevolge van diabetes mellitus in de vorm van vaatnieuwvormingen in het netvlies en/of op de kop van de oogzenuw (papil). . Zuurstoftekort (ischemie) van het netvlies (retina) leidt tot het vrijkomen van allerlei groeifatoren (m.n. Vegf) die het netvlies stimuleren tot het maken van nieuwe bloedvaten (neovascularisaties genoemd). Er ontstaan capillaire nieuwvormingen (neovascularisaties) met preretinale trossen van capillairen. In het perifere netvlies kunnen vrijwel alle capillairen afgesloten raken en een dergelijke uitgebreide capillaire non-perfusie en ischaemie (tekort aan zuurstof) gaan meestal gepaard met hoge spiegels vegf (groeifactor) in het glasvocht, en de vorming van nieuwe vaten op de papil of elders in het netvlies. Deze neovascularisaties groeien niet in, maar op het netvlies en gebruiken hierbij het glasvocht als matrix om op te groeien. Deze neovascularisaties groeien tussen het netvlies en de achterste glasvochtmembraan en bevinden zich op de oogzenuw (nvd elders op de retina (NVE) of op de iris (nvi of rubeosis iridis). De achterste glasvochtmembraan werkt als geleide (matrix) waarlangs de neovascularisaties kunnen groeien, de zgn "scaffolding" (steigerwerk). Deze bloedvaten zijn van slechte kwaliteit, bloeden snel en kunnen aanleiding geven tot: - bloedinkjes in het netvlies (intraretinale bloedingen) - bloedinkjes vór het netvlies (preretinale bloedingen: tussen netvlies en het glasvocht) - bloedingen in het glasvocht (retrogel bloeding of intragel bloeding) Met de neovascularisaties, die gemakkelijk bloeden.

Kleine microaneurysmata risico:  1 kans op progressie in high risk pdr binnen 1 jaar. En 12 kans op maculopathie binnen 4 jaar. Controlefrequentie: 12 mnd b) matige niet-proliferatieve diabetische retinopathie (moderate np-drp) microvasculaire netvliesschade. Diabetes mellitus in de vorm van mér dan enkele microaneurysmata en/of bloedinkjes, dus: - enkele microaneurysmata en/of kleine retinabloedinkjes met tevens harde exsudaten of cotton wool spots of - meer dan enkele micro-aneurysmata en/of bloedinkjes. Ook wordt internationaal de 4-2-1 regel toegepast: - ernstige retinabloedingen in  4 kwadranten of - veneuze beading in  2 kwadranten of - matige tot ernstige irma in  1 kwadrant harde exsudaten (gele plekjes) Risico: 8 kans op progressie in high risk pdr binnen 1 jaar. En 23 kans op maculopathie binnen 4 jaar. Controlefrequentie: 4-6 mnd c) ernstige niet-proliferatieve diabetische retinopathie (np-drp) microvasculaire netvliesschade. Diabetes mellitus in de vorm van vele microaneurysmata, bloedingen en intraretinale afwijkingen: - micro-aneurysmata lichte tot matige irma (intraretinale microvasculaire abnormaliteiten) of - grotere retinabloedingen (blot-hemorrhagieën) of - veneuze beading in 1 kwadrant ook wordt internationaal de 4-2-1 regel toegepast: - ernstige retinabloedingen. En 50 kans op progressie in enige vorm van pdrp. Controlefrequentie: 4 mnd wittig gebied (cotton wool spots worstvormige bloedvaten (veneuze beading) inktvormige bloeding (blot-hemorrhagieën fijne netwerk rechtsonder (irma's) d) zeer ernstige np-drp (voorheen: pre-proliferatieve drp genoemd) - ernstige retinabloedingen in 4 kwadranten en/of - veneuze beading in 2 of meer kwadranten en/of - matige. In dit stadium moeten minstens 2 factoren aanwezig zijn.

risicofactoren diabetes

De niet-proliferatieve drp berust vooral op microvasculaire lekkage (lekkage uit bloedvatjes door toegenomen doorgankelijkheid ofwel permeabiliteit). De toename van permeabiliteit en met name de micro-aneurysmata, worden toegeschreven aan het verdwijnen van de capillaire pericyten (cellen die de stevigheid van de bloedvatwand verzorgen) en zijn vaak het eerste teken van retinopathie. Het wordt gekenmerkt door het ontstaan van micro-aneurysmata, kleine intra-retinale bloedinkjes (dot-hemorrhagieën) en bevatten gele neerslagen van uit het plasma gelekte lipoproteïnen (harde exsudaten genoemd). De harde exsudaten ontstaan door lekkage van plasma-bestanddelen (lipoproteïnen en lipiden-bevattende macrofagen) door de zieke capillaire wand. Oedeem ontstaat door vaatwandlekkage als gevolg van veranderingen in de transport eigenschappen en intracellulaire verbindingen van de retinale endotheelcellen, waarschijnlijk onder invloed van vegf. Reikt een dergelijk gebied van macula oedeem tot in de fovea, dan zal de visus dalen en is een focale laserbehandeling noodzakelijk. Hierbij wordt een deel van het netvlies vernietigd, en daarmee wordt vermoedelijk lokaal de balans hersteld tussen vraag en aanbod van zuurstof. Een andere niet te behandelen oorzaak van visusdaling bij npdr is de uitval van capillairen in en rond de fovea. Deze non-proliferatieve fase is een voorloper van de (pre-)proliferatieve fase. Non-proliferatieve retinopathie gaat niet gepaard met verlies van gezichtsveld of gezichtsscherpte, behalve wanneer er veranderingen in of nabij de macula optreden (zie hierna bij diabetische maculopathie). Dit stadium kan verder worden ingedeeld in: a) geringe/milde niet-proliferatieve diabetische retinopathie (np-drp) - allén microaneurysmata en/of retinabloedinkjes (puntvormige bloedingen of "red dots maximaal 10).

Diabetes, powerPoint Presentation - id:892861

Er wordt aangenomen dat in de eerste jaren van diabetes mellitus het afrijden verlies van endotheelcellen gecompenseerd kan worden door celdeling. Deze cellen bereiken op een gegeven moment echter hun zogenaamde replicative senescence en kunnen dan niet meer delen. Bij de eerste oogcontrole worden vaak geen afwijkingen gevonden (bij type 2 dm heeft ongeveer 25 van de patiënten wel afwijkingen). Controlefrequentie: 12-24 mnd terug naar boven. Niet-proliferatieve drp (np-drp) voorheen werd dit ook wel background- of achtergrondsretinopathie genoemd. Vanaf dat moment begint het vaatbed van het netvlies (retina) te decompenseren en ontstaat de netvliesziekte (DRP). Hierbij worden in de retina aanvankelijk kleine vaatuitstulpingen gezien (microaneurysmata meestal in associatie met kleine gebieden waar de capillairen afgesloten zijn of verloren zijn gegaan. In deze gebiedjes, waarin ook bloedinkjes in het netvlies (intraretinale bloedingen) zichtbaar zijn, bestaat hypoxie (zuurstoftekort) en dit leidt tot activering van groeifactoren als vascular endothelial growth factor (vegf). Deze stof veroorzaakt vaatwandlekkage en in hoge spiegels ook vaatnieuwvorming. Vegf werkt hierbij niet alleen, er zijn aanwijzingen dat veranderingen in het complexe groeihormoon systeem ook een bijdrage leveren aan het ontstaan van drp. De afwijkingen in de retina kunnen zich in maanden tot jaren uitbreiden en het is opvallend dat naast een slechte glycaemische instelling factoren zoals hoge bloeddruk en een afwijkend lipidenspectrum hierbij een ongunstige rol spelen. De behandeling van drp begint dus bij de huisarts of internist! risicofactoren diabetes

R3 proliferatieve drp: snelle verwijzing naar de oogarts. Alle nieuwe vaten (neo's pre-retinale fibrose, glasvocht- of pre-retinale bloeding met of zonder loslating door tractie. Maculopathie (gaat gepaard met R1, R2 of R3 verwijzing naar oogarts geen zichtbare maculopathie (M0) maculopathie (exsudatie binnen 1 pd van de fovea, circinata of groeps-exsudaten binnen de macula, microaneurysma of bloeding binnen 1 pd van de fovea geen netvliesafwijkingen of drp dit is het. Het is opvallend dat het 5-20 jaar kan duren voordat iemand met diabetes klinische drp ontwikkelt. In deze pre-klinische halen jaren ontstaan subtiele functionele en histopathologische veranderingen in het netvlies, zoals een veranderde bloeddoorstroming en een verhoogde doorlaatbaarheid van de haarvaten (retina-capillairen die normaal een ondoorgankelijke bloed-retina-barrière bezitten. Histopathologisch puistjes zijn verdikking van de basaalmembraan van deze capillairen, en verlies van de vaatwandcellen, de endotheelcellen en pericyten, aantoonbaar. Deze veranderingen worden veroorzaakt door het hoge nachtelijke zuurstofgebruik van de retina, wat leidt tot hypoxie (zuurstoftekort en de metabole effecten van hoge glucosespiegels in het retina weefsel. In de foto hiernaast ziet u een normaal netvlies met de oogzenuw (blinde vlek, ronde bleke schijf) en de gele vlek (macula, centrale deel) de inwerking van permanent geglycosyleerde eiwitten, de Advanced Glycation End products (AGEs welke bij hyperglycaemie (hoge bloedsuikerspiegel) ontstaan, speelt hierbij ook. Naast vaatwandcellen gaan hierdoor in de pre-klinische fase waarschijnlijk ook andere celtypen, zoals gliacellen en neuronen, te gronde. De bepalende rol van hyperglycaemie bij het ontstaan van drp wordt bevestigd door grote klinische studies als de dcct en ukpds trials, waarin werd aangetoond dat verlaging van de bloedglucosespiegels een enorm effect heeft op de incidentie van drp en de noodzaak van behandeling bij.

Nhg-standaard, diabetes mellitus type 2 nhg

Indeling netvliesafwijkingen: diabetische retinopathie (drp deze tekst is primair geschreven voor (para)medici en grotendeels afkomstig uit de richtlijnen van de oogheelkundige beroepsgroep (NOG). De benaming en indeling zijn de laatste jaren gewijzigd. Hierna ziet u de nieuwe indeling in retinopathie. Deze stadia zijn met name van belang voor de medici en is bepalend voor een eventuele behandeling. Foto's van het normale netvlies en van de diverse stadia van retinopathie vindt op de site bij Fotogalerij. Nieuwe classificatie voor drp (UK classificatie 2017). R0 geen zichtbare drp (R0 screeningsinterval 2 of testen 3 jaar. R1 milde background drp (microaneurysmata en/of retinabloedingen (puntvormige retinabloedingen of red dots, maximaal 10 screeningsinterval 1 jaar. R2 pre-proliferatieve drp: matige tot ernstige non-proliferatieve drp. Multipele, rond of vlekkerige bloedingen en/of vastomlijnde irma's en/of 'venous beading' en/of reduplicatie verwijzing naar de oogarts.

risicofactoren diabetes

Binnen 5 jaar na het stellen van de diagnose heeft 24 (patiënten zonder insulinetherapie) tot 40 (patiënten met insulinetherapie) een retinopathie. Bij 22 van de patiënten zonder drp bij het stellen van de diagnose bleek er na 6 jaar drp te zijn ontstaan. Na 20 jaar heeft zon 85 van de patiënten een retinopathie. Hoe langer de diabetes bestaat, des te groter de kans op netvliesafwijkingen. De kans op retinopathie neemt tevens toe als de diabetes slecht gereguleerd. De incidentie (aantal nieuwe gevallen per jaar) van retinopathie werd op basis van huisartsenregistraties in 2000 geschat.400 mannen.300 vrouwen. Volgens het Nijmeegs Monitoring Project (NMP) bedroeg de prevalentie van retinopathie onder personen met type 2 diabetes 13,6, en zijn er naar schatting.800 diabetespatiënten met retinopathie. De prevalentie blijkt sterk samen te hangen met de duur van de diabetes. Is er minder dan vijf jaar sprake van diabetes mellitus type 1 dan is vriendin de prevalentie van drp 4,1. Is de duur 5-9 jaar dan is de prevalentie 13,2 en is de duur 10 jaar of langer dan is de prevalentie 35,5 terug naar boven.

Pro zdravou hladinu cukru

Inhoudsopgave: raadpleeg evt andere folders over diabetes overzichtsfolder (hoofdfolder) over suikerziekte en oogafwijkingen lees verder laserbehandelingen bij diabetes lees verder overzicht van behandelingen (algemeen, oogheelkundig) lees verder vele netvliesfoto's van de verschillende stadia van drp lees verder de classificatie/indeling van diabetes en netvliesafwijkingen (DRP) deze folder algemene. Uitgebreide informatie over de oogheelkundige afwijkingen die kunnen voorkomen bij diabetes mellitus: zie de patiëntenfolder lees overzichtsfolder. Het netvlies (retina) is het binnenste laagje in het oog; het centrum daarvan wordt de macula (gele vlek) genoemd. Eén van de complicaties van suikerziekte (DM) is de diabetische retinopathie (DRP). Deze retinopathie kan ingedeeld worden in verschillende stadia, conform de richtlijnen van de oogheelkundige beroepsgroep nog. Deze indeling volgt hierna. De oogproblemen bij suikerziekte kunnen bestaan uit a) een wisselend gezichtsvermogen en b) netvliesafwijkingen (diabetische retinopathie, drp dRP is een ziekte van de kleine bloedvaten in het netvlies waarbij vaatwandlekkage en nieuwvorming van vaten de functie van het oog en daarmee het gezichtsvermogen bedreigen. Het is opvallend dat het 5-20 jaar kan duren voordat iemand met diabetes klinische drp ontwikkelt. . Het aantal patiënten met netvliesafwijkingen hangt sterkt af van de duur en de instelling van de diabetes mellitus. De duur van de diabetes is een belangrijke risicofactor. Enkele getallen: Patiënten met diabetes type 1 recepten gedurende de eerste 5 jr komt bij patiënten zelden retinopathie voor na 5 jaar heeft 25 van de patiënten een retinopathie na 10 jaar heeft 60 van de patiënten een retinopathie na 15 jaar heeft ongeveer 80 van. Patiënten met diabetes type 2 bij het stellen van de diagnose dm blijkt 20-38 al diabetische retinopathie (DRP) te hebben.

Risicofactoren diabetes
Rated 4/5 based on 722 reviews
SHARE

risicofactoren diabetes Gymep, Thu, May, 10, 2018

Daarnaast is het tevens bijzonder gevaarlijk voor ons als mens om dit soort middelen met grote regelmaat te blijven consumeren. Diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, artritis, longziekten, spijsverteringsziekten en vele anderen ziektebeelden zijn hier een schrijnend voorbeeld van en komen in steeds grotere getallen voor in onze langzaam steeds zieker wordende maatschappij. Goed, dit zijn allemaal feiten waar we verderop in ons blog wat dieper op in zullen gaan.

risicofactoren diabetes Yfemaco, Thu, May, 10, 2018

Dit zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel vlak. De grootste oorzaak hiervan is dat we door onze huidige levensstijl met name hoe langer hoe verder vervreemd raken van de natuur en daarbij hoort natuurlijk ook natuurlijke voeding. We voeden ons hoe langer hoe meer met allerlei kunstmatig gefabriceerde voeding, die door velen ondertussen terecht vulling genoemd wordt, want voedingswaarde heeft het niet.

risicofactoren diabetes Ovazaqe, Thu, May, 10, 2018

Wat is diabetes precies? Op dit moment heeft ongeveer én miljoen mensen in Nederland last van diabetes in én of andere vorm. Daarvan heeft een kwart niet door dat ze diabetes hebben, wat bijzonder gevaarlijk kan zijn. Deze verschijnselen hebben natuurlijk heel erg veel met onze veranderde leefomstandigheden als mens te maken en deze leefomstandigheden hebben met name de laatste decennia flinke stappen terug gemaakt. We zijn als mens totaal van alles wat maar met gezondheid te maken heeft aan het vervreemden en dit heeft natuurlijk zeer schadelijke gevolgen voor onze gezondheid.

risicofactoren diabetes Icomox, Thu, May, 10, 2018

In dit blog gaan we het hebben over een ziektebeeld wat tegenwoordig zeer sterk in opkomst. Dit is al enkele decennia lang het geval, maar de toename van gevallen over de laatste paar jaren is ronduit shockerend en  schrikbarend te noemen. Diabetes is in het laatste decennium van een vrij zeldzame ziekte tot én van de meest voorkomende ziektebeelden uitgegroeid en dit wordt helaas alleen nog maar erger.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: